PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
1. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i terminów składania zgłoszeń do zapisu dzieci obwodowych do klas 0 i klasy I
2. Zarządzenie w sprawie powołania członków zespołu egzaminacyjnego ósmoklasisty
Dokumenty
3. Zarządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i przesunięciem egzaminów ósmoklasisty.
4. Zarządzenie z dnia 05 maja 2020 r.w sprawie otwarcia Oddziału Przedszkolnego w Drzonowie od dnia 6 maja 2020 r.
5. PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA  W  OKRESIE  PANDEMII  COVID-19   NA  TERENIE   Szkoły  Podstawowej     w Drzonowie
a. Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka uczęszczającego na zajęcia/konsultacje do Szkoły Podstawowej w Drzonowie w okresie pandemii COVID-19
b.     Treść oświadczeń i zgód
6. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Drzonowie.
7. Zarządzenie  13  w  sprawie   ustalenia   dodatkowych  dni  wolnych  od  zajęć  dydaktyczno   -  wychowawczych
w roku szkolnym 2019/2020
8.Wytyczne_MEiN__MZ_i_GIS_dla_klas_I_III_szkół_podstawowych
STATUT SZKOŁY