Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Drzonowie
Szkoła Podstawowa im.
Juliana Tuwima w Drzonowie  
         Szkoła podstawowa im. Juliana
Tuwima w Drzonowie jest zbiorcz±
szkoł±, w której ucz± się dzieci z
okolicznych wsi, położon± w
miejscowo¶ci Drzonowo, gmina Biały
Bór, województwo
zachodniopomorskie.
Placówka ta jest pięknym kompleksem,
przeznaczonym do nauczania i
wychowywania dzieci w duchu
tolerancji i humanizmu.
Szkoła nasza :

Do nauki
informatyki
przeznaczona jest
pracownia
komputerowa. 

Sale dydaktyczne
przygotowane s±
do nowoczesnego
nauczania z
wykorzystaniem
technologii
komputerowej i
informacyjnej.

Dla uczniów
wszystkich klas
prowadzona jest 
działalno¶ć
¶wietlicy szkolnej.

Posiada stołówkę.

Pierwszej pomocy
udziela pielęgniarka
szkolna.

Uczniowie klas 0-III
z wadami postawy
mog± korzystać z
zajęć gimnastyki
korekcyjnej.


Placówka jest
monitorowana
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
MISJA SZKOŁY
" Dzięki naszym dzisiejszym wysiłkom i inteligentnej zdolnoci przewidywania, pozostawimy
na planecie - Ziemia - człowieka umiej±cego kochać, współczuć, godnie żyć i tworzyć
cywilizacje dobra i miłoci".

WIZJA
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne
przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osi±gamy to stosuj±c metody i techniki uczenia, dzięki
którym pomagamy każdemu dziecku odnaleĽć tkwi±cy w nim " skarb" i rozwin±ć go na miarę
jego możliwoci.
Staramy się, aby nasz± szkołę opuszczali absolwenci, którzy:
Umiej± się uczyć i czerpać z tego przyjemno¶ć.
S± przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia.
Umiej± korzystać ze Ľródeł informacji.
Przyjmuj± odpowiedzialno¶ć za planowanie, ocenianie własnej nauki.
Znaj± swoje słabe i mocne strony.
Stosuj± otwart± komunikację.
Umiej± nawi±zywać pozytywne relacje z innymi.
Znaj± podstawowe normy współżycia społecznego.
Umiej± oceniać i wartociować  zachowanie własne i innych.
Umiej± współpracować z innymi.
Dbaj± o zdrowie własne i innych.
Dbaj± o rodowisko naturalne.
S± dumni ze swojego pochodzenia.
Szkołę ł±cz± silne więzy współpracy z rodzicami. To sprawia, że oddziaływania wychowawcze
szkoły i domu s± spójne, sprzyjaj± kierowaniu się w codziennych działaniach uzgodnionym
systemem wartoci oraz kontynuowaniu tradycji szkoły.
Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń i
chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Szkoła aktywnie wł±cza się do działań na
rzecz rodowiska wspomagaj±c je w rozwi±zywaniu lokalnych  problemów.