PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:
a) dzieci urodzone w 2017 roku (siedmioletnie),
b) dzieci urodzone w 2018 roku (sześcioletnie) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).
2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu. Rodzice tych dzieci wypełniają zgłoszenie do klasy pierwszej oraz oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły.
3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są na podstawie rekrutacji. Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej .
4. Zgłoszenie/wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci wieku:
a) 6-letnie (rocznik 2018)- realizacja rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
b) 5- letnie prawo do wychowania przedszkolnego.
Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
2. Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.
3. Rodzice dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w bieżącym roku szkolnym składają deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025
Deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły.
Dokumenty do druku:
REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ
I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2024/2025
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W DRZONOWIE NA ROK SZKOLNY 2024 / 2025
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2024 / 2025
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO