1. DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
2. ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
3. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
4. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE-1
5. OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW KANDYDATA I KANDYDATA
6. OŚWIADCZENIE RODZICÓW O MIEJSCU ZAMIESZKANIA KREWNYCH DZIECKA
7. OŚWAIDCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA
8. OŚWAIDCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ O NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM-1
REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:
1) dzieci urodzone w 2014 roku (siedmioletnie),
2) dzieci urodzone w 2015 roku (sześcioletnie) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).
2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu. Rodzice tych dzieci wypełniają zgłoszenie do klasy pierwszej oraz oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły.
3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są na podstawie rekrutacji. Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej .
4. Zgłoszenie/wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci wieku:
1) 6-letnie (rocznik 2015)- realizacja rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
2) 5-, 4- i 3-letnie prawo do wychowania przedszkolnego.
Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
2. Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.
3. Rodzice dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w bieżącym roku szkolnym składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022
Deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły.
Dokumenty do druku: