Deklaracja dostępności

        Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Drzonowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia     
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do strony internetowej HYPERLINK "https://szkoladrzonowo.eu/" https://szkoladrzonowo.eu
Data publikacji strony internetowej: 2018-03-05.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-05.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych:
1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
4. Formularz zapisu do newsletter e-mail i sms nie weryfikuje poprawności działań użytkownika i nie wskazuje zidentyfikowanych błędów, nie umożliwia zatem ich
bieżącej poprawy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-16.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Halina Krenca, e-mail: HYPERLINK "mailto:halina.krenca1@wp.pl" halina.krenca1@wp.pl  lub 
szkoladrzonowo@op.pl <mailto:szkoladrzonowo@op.pl>
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 943757211.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu
bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla
niej sposób przedstawienia tej informacji.
Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Drzonowie powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może
być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w
Drzonowie  zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Drzonowie odmówi realizacji żądania
zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć
wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie <https://www.rpo.gov.pl/>

Dostępność architektoniczna
Budynek Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie  dostępny jest dla osób niepełnosprawnych.
1) Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada cztery wejścia. Wejście główne nr 1 oraz wejście boczne nr 2 i wejście boczne nr 3 od strony kotłowni oraz wejście na teren stołówki nr 4. Żadne
z tych wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. Jedynym wejściem z poziomu terenu bez przeszkód architektonicznych jest
bezpośrednie wejście nr 1.
Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Toaleta na pierwszej kondygnacji jest  dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich, pozostałe  ze względu na konieczność pokonania schodów nie są dostępne. Na
klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka
migowego (PJM) online, żaden pracownik nie został przeszkolony z polskiego języka migowego.
7) Informacje dodatkowe.

Dane teleadresowe:
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Drzonowie
78 - 421 Drzonowo 48 a